administrator

În această dimineață, consilierii locali s-au întrunit la ședința de îndată, pentru dezbaterea și aprobarea a 2 proiecte de hotărâri, inițiate de primarul municipiului Vulcan, Gheorghe ILE:

1. Aprobarea procedurii de închiriere prin atribuire directă a pășunilor aflate în proprietatea privată a municipiului Vulcan.

În expunerea de motive anexată proiectului de hotărâre, sunt cuprinse toate elementele care stabilesc modul legal de închiriere a pășunilor aflate în proprietatea privată a administrației publice locale:

- În vederea asigurării unui management corespunzător a pășunilor aflate în proprietatea privată a municipiului Vulcan , este necesar ca exploatarea acestora să se facă într-un mod rațional.
Modul de gestionare a pajiștilor trebuie să fie stabilit prin amenajamente pastorale și regulamente privind organizarea și desfășurarea pășunatului, dar având în vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 75/2019 pentru modificarea O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, amenajamentul pastoral se aplică începând cu anul 2020.
Tinând cont de faptul că sunt mai multe solicitări în vederea închirierii a păsunilor aflate în domeniul privat al municipiului Vulcan propun următoarele:

- Inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a pășunilor aflate în proprietatea privată a municipiului Vulcan după cum urmează:
a) o parcelă de teren, însuprafaţă de 11 ha, situatăîn zona Pasul Vulcan,terenînscrisîn C.F 60557, nr. cadastral 60557;
b) o parcelă de teren, însuprafaţă de 206 ha, situatăîn zona alpinăDrăgoiu,terenînscrisîn C.F 60558 Vulcan, nr. cadastral 60558, 
c) o parcelă de terenînsuprafaţă de 2,85 ha, situatăîn zona CăprișoarasprePasulVulcan ,terenînscrisîn C.F nr. 102 Vulcan;

2. Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Modernizarea Infrastructurii de Apă si Apă Uzată in Judetul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014-2020”

Necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici la nivelul investiției a apărut ca urmare a investigațiilor ulterioare pentru întocmirea Proiectului Tehnic ca parte a documentațiilor de atribuire, rezultând diferențe de lungimi ale rețelelor de apă și canalizare din studiul de fezabilitate inițial și proiectul tehnic .
Conform art. 45, alin. 1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare , obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se cuprind în programele de investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale.

Close Search Window